Rejestracja użytkownika


Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się i akceptuję warunki korzystania z usług Wirtualnego Biura Obsługi Klienta (e-BOK) określone w Regulaminie.

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacją Spółka z o.o. w Chodzieży – siedziba: 64-800 Chodzież, ul. Kochanowskiego 29 moich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, identyfikatora (log

- administratorem dotyczących mnie, wyżej podanych danych osobowych, są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Chodzieży – siedziba: 64-800 Chodzież, ul. Kochanowskiego 29. Dane te wykorzystane zostaną przez wyżej wymienioną Spółkę wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi umożliwienia mi dostępu drogą elektroniczną do indywidualnego subkonta odbiorcy usług;
- służy mi prawo dostępu do treści dotyczących mnie danych, znajdujących się w informatycznej bazie odbiorców usług MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży, w celu ich sprawdzenia i poprawienia. W przypadku odwołania przeze mnie zgody na przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych w celach związanych z wykonaniem przez MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży usługi polegającej na udostępnieniu mi drogą elektroniczną podglądu indywidualnego subkonta odbiorcy usług przyjmuję do wiadomości, że zostanę pozbawiony możliwości korzystania z wyżej określonej usługi;
-MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z udostępnienia przez Użytkownika identyfikatora oraz hasła osobom trzecim.